Wednesday, February 21, 2018
Breaking News
You are here: Home » Business » ශ්‍රී ලංකා රේගුව තීරු බදු සහන සංශෝධනය කරයි. නවතම තීරු බදු රහිත භාණ්ඩ ලැයිස්තුව මෙන්න.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව තීරු බදු සහන සංශෝධනය කරයි. නවතම තීරු බදු රහිත භාණ්ඩ ලැයිස්තුව මෙන්න.

Sri_Lanka_Customs_logo.svgනව තීරු බදු සහන පුළුල් කිරීමේ තීරණය යටතේ නිවෙසකට අවශ්ය නාන කාමර කට්ටලයක්, අල්මාරියක්, කණ්නාඩි මේසයක් හා ඇඳක් සහිත නිදන කාමර කට්ටලයක්, සූර්ය පැනල සහ සූර්ය කෝෂ, CC 350 ට වඩා අඩු යතුරු පැදියක් තීරු බදු රහිතව ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන ආ හැකි බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව පසුගිය සතියේදී විදේශ රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙනුවෙන් සුවිශේෂී තීරු බදු සහන කිහිපයක් නිවේදනය කර තිබේ.
ඒ අනුව විදේශ රටවල සිට සේවය කර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් හට ලබා දෙන තීරු බදු සහිත භාණ්ඩ සංඛ්යා වේ විශාල වෙනස්කමක් සිදු කර තිබේ.
නව තීරු බදු සහන පුළුල් කිරීමේ තීරණය යටතේ නිවෙසකට අවශ්යණ නාන කාමර කට්ටලයක්, අල්මාරියක්, කණ්නාඩි මේසයක් හා ඇඳක් සහිත නිදන කාමර කට්ටලයක්, සූර්ය පැනල සහ සූර්ය කෝෂ, CC 350 ට වඩා අඩු යතුරු පැදියක් තීරු බදු රහිතව ශ්රී ලංකාවට ගෙන ආ හැකි බව වාර්තා වේ.
මීට අමතරව මීට පෙර තීරු බදු ගෙවිය යුතුව පැවති ඇතැම් භාණ්ඩ සඳහා මෙම නව තීරණය යටතේ තීරු බදු සහන ලබා දීමටද කටයුතු යොදා ඇති බව සඳහන්.
ඒ යටතේ
ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක 1ක්, ලැප්ටොප් පරිගණක 1ක්, ජංගම දුරකථන 2ක් වැනි ජනතාවට එදිනෙදා ජීවිතයේ අවශ්යේ භාණ්ඩ කිහිපයකට මෙම තීරු බදු සහනය ලබා දී ඇතැයි ගුවන්තොටුපොළ නියෝජ රේගු අධ්යක්ෂ පරාක්‍ම බස්නායක මහතා සඳහන් කළේය.
ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් සීමා කරන ලද භාණ්ඩ කිහිපයක් තිබෙන බවද ඒවා රැගෙන ඒමේදී සම්පූර්ණ බදු ගෙවීමට සිදුවන බවද ඔහු පැවසීය.
ඒවා පහත පරිදි වේ.

RESTRICTED ARTICLES/GOODS IN PASSENGERS’ BAGGAGE

• AIR CONDITIONER – වායු සමීකරණ යන්ත්රල
• DEEP FREEZER – අධි ශීතකරණ.
• DISH WASHER – ඩිෂ් වොෂර් යන්ත්රන.
• ELECTRIC OVEN (FOUR BURNERS)- උදුන් හතරක්
සහිත විදුලි අවන්.
• REFRIGERATOR NEW/USED CFC FREE (OVER 500LTR) –
නව සහ පාවිච්චි කරන ලද ශීතකරණ (ලීටර් 500 ට වැඩි)
• T.V. CRT (OVER 29”) – T.V. CRT (අඟල් 29 ට වැඩි)
• T.V. LCD /LED/PLASMA(OVER 55”) – T.V. LCD /LED/PLASM
(අඟල් 55 ට වැඩි)

PERMISSIBLE ARTICLES/GOODS AND RESPECTIVE QUANTITIES IN PASSENGERS’ BAGGAGE

තීරු බදු රහිත භාණ්ඩ ලැයිස්තුව
• ALARM CLOCK – TWO
• ARTIFICIAL FLOWERS – TWELVE
• BABY CARRIAGES – TWO
• BATHING SUITS/TRUNKS – SIX
• BATHROOM SET – (WITH ACCESSORIES) – ONE
• BED ROOM SET ( ONE WARDROBE, ONE DRESSING
TABLE AND ONE BED)– ONE
• BED SHEETS – SIX
• BED SPREADS – SIX
• BEDS WITH OR WITHOUT MATTRESSES – THREE
• BEER – TWO LITRES
• BELTS – SIX
• BICYCLES NOT MOTORIZED – TWO
• BLADES (FOR SHAVING) WHETHER IN PACKETS ,
SETOR LOOSE – THIRTY
• BLANKETS – FOUR
• BLUE RAY DISK-SIX
• BLUETHOOTH SPEEKER-ONE
• BRASSIER – SIX
• BRIEF CASES – TWO
• CARPETS – TWO
• CASSETTE TAPES – SIX
• CCTV SYSTEM (8 CHANNEL DVR/NVR WITH EIGHT
CAMERA)- ONE
• CDS/DVDS – TWENTY FOUR
• CHAIRS OTHER THAN DINNING CHAIRS – TWELVE

• CHANDELIERS – TWO
• COMPUTER DESKTOP- ONE
• COMPUTER DISKETTE – SIX BOXES
• COMPUTER PRINTER PERSONAL • COOKER HOOD ONE CONFECTIONERY – FIVE KG
• CORDLESS TELEPHONE – ONE
• CORSETS – FOUR
• DINNING CHAIRS – EIGHT
• DINNING TABLES – ONE
DOMESTIC WEIGHTING SCALE – TWO
• DRAWING ROOM SUITE (NOT EXCEEDING 8 PIECES) –
ONE
DUPPATTAS – SIX
• ELECTRIC BELL – TWO
• ELECTRIC FANS – THREE
• ELECTRIC HAND DRYER-TWO
• ELECTRIC IRON – ONE
• ELECTRIC LAMPS / WALL-SIX
• ELECTRIC ORGAN-ONE
• ELECTRIC SHAVERS-TWO
• ELECTRIC TABLE LAMP-TWO
• ELECTRIC TOASTER-ONE
• EMPTY RECEPTACLES FOR PACKING BAGGAGES eg.
TRUNK, SUITE CASE, etc (EXCEPT
CAMPHOROWOOD
CHESTS) – TWO

• EXERCISE MACHINE (ONE UNIT OF EACH CATOGARY) -TWO
• FAX MACHINE-ONE • FLOOR POLISHER-ONE
• FOOD MIXER WITH ATTACHMENTS SUCH AS BLENDER,
GRINDER,JUICE EXTRACTOR,LIQUIDIZER etc. – ONE
• FOOD STUFF (ASSORATED EACH VARIETY NOT MORE
THAN 5KG ) -50KG
• FOUNTAIN/BALL POINT PENS – TWELVE
• GARMENTS (EACH VARIETY NOT EXCEEDING SIX
PIECES) -36PCS
• GAS COOKER (05 GAS BURNER WITH ONE ELECTRIC
BURNER) -ONE
• GLASSWARE ASSORTED – TWENTY FOUR PCS
• HAIR DRYERS – TWO
• HATS & CAPS – SIX
• HOT WATER GEYSER – ONE
• IMITATION JEWELLERY ( EACH VARIETY NOT
EXCEEDING THREE PIECES ) – 24
• INSTANT WATER HEATER WITH / WITHOUT PUMP-ONE
• IRONING BOARD – ONE
• KEY TAGS – TWELVE

• KITCHEN UTENSILS
EQUIPMENT AS LISTED BELOW

a. TWO KETTLES
b. TWO RICE COOKERS
c. SIX SAUCEPANS
d. THREE FRYING PANS
TWO PRESSURE COOKERS
f. SIX COOKING PANS
g. TWO HOT PLATES
h. TWO EGG BEATER
i. ONE SET OF KITCHEN CUTLERY (SIX OF EACH VERITY) j. ONE BREAD BIN
k. SIX PIECES CONTAINERS FOR CONDIMENTS, Etc.
l. ONE – CAN – OPENER WHETHER ELECTRICALLY
OPERATED OR NOT
m. ONE VEGITABLE STAND
n. ONE KITCHEN SINK
o. ONE DOMESTIC WATER FILTER
p. ONE WATER DISPENSER / WATER PURIFRACTION • ELECTRIC SCOOTER – ONE – ( NOT MORE THAN 2kw )
• LACE STRIPS- TWENTY FOUR METERS
• LADDER – ONE
• LADIES HAND BAGS – FOUR
• LAP TOP COMPUTER-ONE
• LAWN MOVER DOMESTIC TYPE-ONE
• LEAD PENCILS – TWELVE
• MICROWAVE OVEN – ONE
• MOBILE PHONE – TWO
• MOTORCYCLE/AUTOCYCLE/SCOOTER NOT MORE THAN
350CC – ONE
MOVIE PROJECTOR 35MM /MULTIMEADIA PROJECTOR – ONE
• MUSIC SYSTEM (HOME THEATER, AMPLIFIER, ONE
EQUALIZER. ONE BUILD – IN – RADIO , ONE
RECORD
PLAYER, ONE CASSETTE RECORDER AND ONE
CD/DVD/BLUERAY PLAYER ) 01
• MUSICAL INTRUMENTS, ONE OF EACH VARIETY, OTHER THAN PIANO & ELECTRIC ORGEN – FOUR
• NON ELECTRONIC SHAVING SETS – TWO
• PAINTS – 30 LTR
• PAIR OF SHOES – FOUR
• PANTRY CUPBOARD – ONE UNIT
• PEN/ FLASH DRIVE-SIX
• PERFUMED SPIRITS – QUARTER LITRE
• PHOTO ALBUMS – SIX
• PHOTOCOPY MACHINE ( BLACK & WHITE or SINGLE
COLOURE ) ONE
• PIANO – ONE
• PICTURES – SIX
• POCKET CALCULATORS – THREE
• POCKET RADIOS – TWO
• PORTABLE BATTERY OPERATED LAMPS – TWO
• PORTABLE GENARATOR – ONE
• RADIO CASSETTE RECORDER – ONE
• REFRIGERATOR NEW/USED (NOT MORE THEN 500 LTR
AND CFC FREE)- ONE
• ROOM HEATERS – TWO
RUGS – FOUR
• SAREE BOARDERS – TWENTY FOUR METERS
• SOFA SET
• SEWING MACHINE – ONE
• SHAWLS – SIX
• SLIPPERS – FOUR PAIRS
• SHOES 12 PAIRS
• SOLAR WATER HEATER SYSTEM – 150 LTR – ONE UNIT
• SOLAR PANEL 8PCS (EACH 200W ) SET (WITH /
WITHOUT INVERTER OF CAPACITY NOT MORE THEN
2KW) –
ONE
• SOUND BAR – ONE
• SPORTS GOODS – FOUR PIECES OF EACH VARIETY
NOT EXCEEDING A TOTAL OF 12 PIECES.
• STILL CAMERA / DIGITAL CAMERA – ONE
• SOCKS OR STOCKING – SIX
• SOFA SET (UP TO 04) – ONE
• TABLE CLOTHS – SIX
• TABLET PC – TWO
• TEA SET – ONE
• TEA TROLLEY – ONE
• TELEPHONE SET – ONE
• TIES – SIX
• TILES – 1500 SQFT
• TOILET WATER – HALF A LITRE
TOILETRIES – ONE
• TOOLS – ONE SET
• TOWELS – SIX
• TV CRT (NOT MORE THAN 29”) OR TV LCD/LED/PLASMA
(NOT MORE THAN 55”- ONE
• TYPEWRITER – ONE
• UMBRELLA – FOUR • VACUUM FLASKS or JUGS – TWO
• VACUUM CLEANER – ONE
• VIDEO CAMERA – ONE
• VIDEO PLAYER/RECORDER (UHF/DVD/BLUERAY) – ONE
• VIDEO TAPES – SIX PCS
• WAFFLE IRON – ONE
• WALKMAN SETS – TWO
• WALL CLOCKS – FOUR
• WALL HANGINGS – FOUR
• WALLETS – SIX
• WASHING MACHINE ( DRY LINEN CAPACITY NOT
EXCEEDING 10KG) – ONE
• WASHING POWDER – 10KG
• WATER COOLER – TWO
• WATER PUMP ( INLET AND OUTLET INTERNAL
DIAMETER
NOT EXCEEDING 1”) – ONE
•WHEEL CHAIR – MOTORISED OR NOT – ONE
• WIGS – FOUR
WRIST WATCHES – FOUR

ANY ITEM NOT LISTED ABOVE SHALL BE PERMITTED AT THE DISCRETION OF THE “ DIRECTOR GENERAL”

 

උපුටාගැනීම – රේනුක මදනසිංහ මහතාගේ ෆේස්බුක් ගිණුමෙනි.(https://www.facebook.com/renuke.madanasinghe/posts/1598120980212369)

Comments

comments